1

Відбулась онлайн-зустріч «Модель рівності для України: актуальність в умовах збройного конфлікту»

English below

25 липня 2023 року відбулась міжнародна онлайн-зустріч «Модель рівності для України: актуальність в умовах збройного конфлікту». Модераторкою зустрічі виступила гендерна експертка НУО «Центр – Розвиток демократії» Марія Дмитрієва.

Серед спеціально запрошених гостей заходу, котрі взяли участь у дискусії про важливість впровадження моделі рівності, була спеціальна амбасадорка з питань протидії торгівлі людьми Anna Ekstedt, Швеція, котра розповіла про модель рівності та досвід Швеції із протидії торгівлі людьми і проституції як частина роботи з просування прав жінок.

Також до заходу долучився спеціальний посланник з міжнародної стратегії боротьби з тероризмом і організованою злочинністю Olivier Caron, Франція, котрий поділився досвідом своєї країни у впровадженні моделі рівності для боротьби з торгівлею людьми, та його співвітчизник, виконавчий директор Коаліції з викорінення проституції Jonathan Machler, котрий аналізував порівняльний вплив різних законодавчих ініціатив до проституції у Європі.

Відкрила дискусію координаторка Громадської ради з гендерної рівності при МФО ВРУ «Рівні можливості» Лариса Кобелянська. Також українське експертне коло представляли: Тетяна Котляренко, радниця з питань боротьби з торгівлею людьми в ОБСЄ/БДІПЛ (висвітлена тема – «Подолання попиту на торгівлю людьми жінок і дівчат у конфліктних ситуаціях»),Юлія Дорохова, голова БО «Всеукраїнська Ліга Легалайф» (висвітлена тема – «Поточна ситуація із ризиками для жінок в проституції і в умовах сексу заради виживання»), гендерна експертка Олена Зайцева (висвітлена тема – «Проект змін до українського законодавства для захисту постраждалих від сексуальної експлуатації»), співголови МФО «Рівні можливості» щодо необхідності підтримати Модель рівності. Марія Іонова, партія «Європейська солідарність», Олексій Жмеренецький, партія «Слуга народу», голова НУО “Центр – Розвиток демократії” Елла Ламах.

On July 25, 2023, an international online meeting “The Equality Model for Ukraine: relevance in the conditions of armed conflict” took place. The moderator of the meeting was Maria Dmitrieva, a gender expert from the NGO “Democracy Development Center”.

Among the specially invited guests of the event, who participated in a discussion on the importance of implementing the equality model, was the Special Ambassador for Anti-Trafficking in Human Beings, Anna Ekstedt, Sweden, who spoke about the equality model and Sweden’s experience in combating human trafficking and prostitution as part of the work to promote rights women.

The event was also joined by the Special Envoy for the International Strategy to Combat Terrorism and Organized Crime, Olivier Caron, France, who shared his country’s experience in implementing an equality model to combat human trafficking, and his compatriot, the Executive Director of the Coalition to Eradicate Prostitution, Jonathan Machler, who analyzed comparative impact of various legislative initiatives on prostitution in Europe.

Larysa Kobelyanska, coordinator of the Public Council on Gender Equality at the inter-factional union “Equal Opportunities” of the Verkhovna Rada of Ukraine, opened the discussion. The Ukrainian expert circle was also represented by: Tetyana Kotlyarenko, adviser on combating human trafficking in the OSCE/ODIHR (the topic covered was “Overcoming the demand for human trafficking of women and girls in conflict situations”), Yulia Dorokhova, head of the “All-Ukrainian Legalife League” (covered topic – “The current situation with risks for women in prostitution and in conditions of sex for survival”), gender expert Olena Zaitseva (covered topic – “Draft changes to Ukrainian legislation to protect victims of sexual exploitation”), co-chair of the inter-factional union “Equal Opportunities” regarding the need to support the Equality Model. Maria Ionova, “European Solidarity” party, Oleksiy Zhmerenetskyi, “Servant of the People” party, Ella Lamakh, head of NGO “Democracy Development Center”.

лого гнвп

Глобальна мережа жінок миробудівниць GNWP та НУО ЦРД реалізують новий проект у Чернівецькій області

English below

У рамках своєї діяльності Міжнародна організація «Глобальна мережа жінок миробудівниць» та громадська організація «Центр Розвиток демократії» (надалі ЦРД) для реагування на гуманітарні та миротворчі кризи, спричинені повномасштабним військовим вторгненням Росії в Україну у 2022 році, реалізують у Чернівецькій області проект, що враховує гуманітарну та освітню підтримку:

1.Проводитиметься два освітні одноденні заходи для двох громад області.

2. Проводитиметься тренінг з кризових комунікацій та кібербезпеки на обласному рівні.

3. Тренінг з підтримки та супроводу осіб, які постраждали від насильства, пов’язаного з конфліктом, та інших військових злочинів.

Дводенний тренінг з комунікацій у кризових ситуаціях та кібербезпеки буде організований для підвищення спроможності депутаток та депутатів, ОГС, жінок-миротворців, журналістів та прес-службовців обласних державних департаментів, відповідальних за виконання обласних планів дій відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН (РБ ООН).

Заняття в рамках тренінгу стосуватимуться ефективної комунікації в умовах конфлікту та кризи, гендерно-чутливої та гендерно-чутливої комунікації та невіртуальної комунікації для тих, хто має обмежений або взагалі не має доступу до Інтернету. Наприкінці тренінгу учасники/ці створять стратегію кризових комунікацій, якою керуватимуться обласні координаційні структури та групи.

Другий дводенний тренінг (офлайн) буде присвячений міжнародного і національного законадавства, норм, стандартів і існуючих механізмів для документування військових злочинів, а також травматичних підходів до підтримки та супроводу тих, хто пережив\ла насильство, пов’язане з конфліктом (СНПК) та інші військові злочини.

У результаті роботи планується, що:

Щонайменше тридцять (30) учасниць/ків (враховуючи молодь) розширять потенціал для підтримки та супроводу осіб, які постраждали від СНПК та інші військові злочини; дізнаються про основні міжнародні та національні закони, норми та існуючі механізми документування військових злочинів, зокрема військових злочинів проти жінок і дівчат;

Створення систем підтримки для тих, хто пережив СНПК; зможуть можуть обговорювати широкий спектр політичних, економічних, безпекових, психосоціальних, психічних та емоційних потреб, необхідних для етичного та успішного документування воєнних злочинів, особливо тих, що вчинені проти жінок і дівчат;

Картування механізмів координації та систем перенаправлення щонайменше в громадах Чернівецької області;

Створення та функціонування Координаційної комісії обласного рівня з питань супроводу та підтримки жінок, які стали жертвами воєнних злочинів та тих, хто пережив воєнні злочини, під час дачі свідчень, із принаймні п’ятнадцятьма (15) учасницями навчання, які будуть частиною системи направлення.

Посилення внеску жінок та молодих жінок-миротворців, правозахисниць та інших активістів із захисту прав жінок у документуванні військових злочинів, зокрема сексуального насильства та інших злочинів проти жінок у місцевих громадах Чернівецької області;

Учасники/ці перевірять свої сильні сторони та визначають свою роль у складному та міждисциплінарному процесі документування воєнних злочинів та їхньої підтримки, створять місцеву мережу осіб та організацій, які захищають постраждавших від воєнних злочинів, особливо жінок і дівчат, і розробляють ефективні системи направлення, які усувають поточні прогалини в підтримці тих, хто пережив і жертв.

Фінансування заходів відбувається за рахунок ЦРД.

Команда, яка реалізуватиме проект:

Голова правління організації: Елла Ламах, Голова правління ЦРД, тел. 063-221-91-92, ellalamakh@gmail.com

Керівниця програм та проектів: Марія Дмитрієва mariadmytrieva@gmail.com, 063-100-37-51

Анастасія Остапчук координаторка молодіжної програми ana.ost307919@gmail.com

Координаторки програми: Олена Целуйко 063-452-45-01, celyuko2206@gmail.com

та Оксана Добровольська 097-755-92-20,  oksankadobrovolska@gmail.com

—————

The Global Network of Women Peacebuilders and DDC NGO are implementing a new project in Chernivtsi region

As part of its activities, the International Organization “Global Network of Women Peacebuilders” and the non government organization ” Democracy Development Center” (hereinafter DDC) to respond to the humanitarian and peacekeeping crises caused by the full-scale military invasion of Russia in Ukraine in 2022 are implementing a project in the Chernivtsi region that takes into account humanitarian and educational support:

1. Two one-day educational events will be held for two communities of the region.

2. Training on crisis communications and cyber security will be held at the regional level.

3. Training on support and accompaniment of persons affected by conflict-related violence and other war crimes.

A two-day training on communications in crisis situations and cyber security will be organized to increase the capacity of deputies, CSOs, women peacekeepers, journalists and press officers of regional state departments responsible for the implementation of regional action plans in accordance with the Resolution of the UN Security Council (UNSC).

The training sessions will cover effective communication in conflict and crisis situations, gender-sensitive and gender-sensitive communication, and non-virtual communication for those with limited or no Internet access. At the end of the training, participants will create a crisis communications strategy that will be guided by regional coordination structures and groups.

The second two-day training (offline) will be devoted to international and national legislation, norms, standards and existing mechanisms for documenting war crimes, as well as traumatic approaches to supporting and accompanying survivors of conflict-related violence (CRV) and others war crimes.

As a result of the work, it is planned that:

At least thirty (30) participants (including youth) will expand the capacity to support and accompany persons who suffered from CRV and other war crimes; learn about the main international and national laws, norms and existing mechanisms for documenting war crimes, in particular war crimes against women and girls;

Creation of support systems for CRV survivors; be able to discuss the wide range of political, economic, security, psychosocial, mental and emotional needs necessary to ethically and successfully document war crimes, especially those committed against women and girls;

Mapping of coordination mechanisms and referral systems at least in communities of Chernivtsi region;

Establishment and operation of a regional-level Coordinating Commission for accompanying and supporting women victims of war crimes and survivors of war crimes during testimony, with at least fifteen (15) training participants who will be part of the referral system.

Strengthening the contribution of women and young women peacekeepers, human rights defenders and other activists for the protection of women’s rights in documenting war crimes, in particular sexual violence and other crimes against women in local communities of Chernivtsi region;

Participants will examine their strengths and identify their roles in the complex and interdisciplinary process of documenting and supporting war crimes, build a local network of individuals and organizations that advocate for victims of war crimes, especially women and girls, and develop effective referral systems that eliminate current gaps in support for survivors and victims.

Activities are financed at the expense of CDR.

The team that will implement the project:

The head of the board of the organization: Ella Lamakh, head of the board of the CDR, tel. 063-221-91-92, ellalamakh@gmail.com

Head of programs and projects: Maria Dmytrieva mariadmytrieva@gmail.com, 063-100-37-51

Anastasia Ostapchuk, coordinator of the youth program ana.ost307919@gmail.com

Program coordinators: Olena Celyuko 063-452-45-01, celyuko2206@gmail.com

and Oksana Dobrovolska 097-755-92-20, oksankadobrovolska@gmail.com

Untitled

Ярмарок соціальних результатів OutcomesX оприлюднив перші результати співпраці з українськими НУО

Ярмарок соціальних результатів OutcomesX оголосив результати першої Угоди, що надає пряме фінансування українським громадським організаціям, що потребують міжнародної допомоги. В рамках Ярмарку UBS Optimus передає $2 мільйона доларів місцевим громадським організаціям, які допомагають дітям.

13 квітня 2023, Нью-Йорк: OutcomesX, перший у світі Ярмарок соціальних результатів, оголосив результати першої Угоди, яка передбачає надання фінансування у розмірі 2 мільйонів доларів від UBS Optimus Foundation безпосередньо місцевим громадським організаціям, які допомагають дітям, що залишилися в Україні, та які реалізують проекти в сфері освіти та психологічної допомоги.

Дана Угода відбулася зокрема тому, що останні дослідження засвідчили, що складні бюрократичні процедури заважають скористатися фінансуванням двосторонніх та багатосторонніх фондів допомоги передусім тим українським некомерційним організаціям, які працюють з людьми, що потребують допомоги саме в Україні, а не за кордоном. Саме тому Угода є допомогою UBS Optimus Foundation у досягненні позитивних соціальних результатів для жителів України та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від війни.

Як працює Ярмарок соціальних результатів: OutcomesX запросив 63 українських некомерційних організацій зареєструвати докази досягнення ними соціальних результатів та визначити ціну за кожний результат, яка би відображала повну вартість витрат, які понесла ГО щоб досягти цей результат. UBS Optimus Foundation обрав поміж зареєстрованими результатами та вирішив придбати відповідну кількість одиниць соціальних результатів на суму 2 мільйони доларів США через Ярмарок соціальних результатів, гроші за соціальні результати надійдуть безпосередньо обраним українським організаціям, серед яких ЕдКемп-Україна та Дівчата після процесу верифікації результатів.

UBS Optimus Foundation став першим партнером Ярмарку соціальних результатів OutcomesX, який дозволяє некомерційним організаціям продавати результати в різних сферах соціального впливу та з різних регіонів. UBS створив надзвичайний фонд відновлення для України, що поповнюється коштами клієнтів та працівників банку. Його метою є допомога дітям, які залишилися в Україні або були змушені виїхати з неї, через Ярмарок соціальних результатів, бо він є найбільш дієвим механізмом передачі фінансових коштів саме тим організаціям, які можуть найкраще допомогти..

Як зазначила Майя Зісвайлер (Maya Ziswiler), виконавчий директор Фонду UBS Optimus: “Ми вже мали досвід фінансування соціальних результатів через бонди соціального впливу в Індії, і наразі ми раді співпрацювати з OutcomesX для фінансування соціальних результатів. Ми переконані, що ярмарки соціальних результатів мають великий потенціал для подолання перешкод щодо фінансування НУО, які працюють на місцевому рівні, що сприятиме нарощенню їхнього впливу.”

OutcomesX залучив 63 некомерційні організації, які працювали над двома результатами, яких UBS Optimus Foundation прагнув для українських дітей: покращення академічної успішності та покращення психічного здоров’я. Залучені НУО завантажили свої дані та інформацію щодо вартості на ресурс під назвою Impact Genome Registry.  Реєстр оцінює якість даних некомерційної організації на основі методу збору доказів (наприклад, несистематизовані докази, оцінка показників виходу, оцінка даних, зібраних на певний момент, оцінка даних зібраних до і після виконання проекту, чи повномасштабне рандомізоване контрольоване дослідження); відповідності соціальному результату (наприклад, чи пов’язані дані з визначеними результатами); і валідність (наскільки підхід відповідає методам, які вже довели свою ефективність).

Ольга Ціпан, керівник громадського Центру розвитку дітей «Ерудит» (м. Березне, Рівненська область) так прокоментувала свій досвід: “Ярмарок соціальних результатів надає нам можливість оприлюднювати докази досягнутих результатів, спрямованих на покращення психічного здоров’я дітей під час війни, і в такий спосіб контактувати і отримувати фінансування від глобальних донорів. Як місцева громадська організації, ми раніше не мали механізму охоплення міжнародних жертводавців, які піклуються про добробут українських дітей, який пропонує Ярмарок. Для нас це зміна, яка дозволяє переглянути традиційні форми фандрейзингу та можливість зосередити більше уваги на досягненні кращих програмних результатів.”

Ярмарок створено для того, щоб прискорювати надходження коштів, наразі він працює із конкретними угодами, проте у найближчих планах планує автоматизувати процеси з тим, щоб розпочати процес скорочення бюрократії в усій системі міжнародної допомоги та демократизації надання допомоги. Це дозволить будь-якому спонсору (не зважаючи на його розмір) купувати верифіковані соціальні результати, а будь-яка некомерційна організація, яка має докази результатів, може їх продати та отримати доступ до фінансування.  

Виконавчий директор та співзасновник OutcomesX Джейсон Саул  (Jason Saul) зауважив:  “Процес подання заявки на фінансування настільки складний і трудомісткий, що місцеві українські НУО не можуть отримати гроші, яких вони вкрай потребують, більше десятка українських громадських активістів сказали про це виданню The New Humanitarian. Ярмарок соціальних результатів може це змінити, надаючи донорам ефективність, а виробникам соціальних результатів справедливість в процесі доступу до капіталу.”

Філліс Костанза (Phyllis Costanza), співзасновник та Президент OutcomesX додала: “Сьогодні невеликі некомерційні організації часто знаходяться в невигідному становищі щодо фандрейзингу. Багато з них не мають відповідних соціальних зв’язків або високооплачуваних фахівців з написання грантів та оцінювання проектів, що в свою чергу мають більші та впливовіші організації. Проте Ярмарок соціальних результатів нівелює ці умови гри, надаючи організаціям ключовий ресурс для пошуку капіталу та конкуренції за нього виключно на основі їх здатності досягати соціальних результатів.”

Щоб отримати більше інформації про Ярмарок соціальних результатів OutcomesX  та взяти у ньому участь, звертайтеся до Філліс Костанза phyllis@outcomesx.com.

OutcomesX – Ярмарок соціальних результатів місія якого полягає у трансформуванні соціальних результатів в актив, який можуть придбавати інвестори, корпорації та філантропи у перевірених некомерційних та соціальних організацій. OutcomesX створює інфраструктуру для стандартизації, наданні вартості, продажу та звітуванню одиниць соціального впливу, надання кількісних засобів для вимірювання «S» в ESG. Покупці результатів отримують вигоду від відкриття цін і перевірених даних для інформування про соціальні витрати, а виробники соціальних результатів отримують доступ до ресурсів та зменшення тягаря звітності.  Передусім, OutcomesX привносить ефективність і справедливість у діяльність по виробництву соціальних результатів, надаючи можливість будь-якій некомерційній організації, великій чи малій отримати доступ до капіталу на основі їхніх результатів.

Контактна особа в Україні

Дмитро Коник – 067-4084563

dmytrokonyk@gmail.com

car

Мешканцям Херсонщини передали мобільну клініку від литовських феміністок

У Херсонську область передали мобільну клініку – автомобіль, обладнаний усім необхідним для проведення виїзних прийомів лікарів у населених пунктах регіону. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook очільниця Мирненської селищної військової адміністрації Скадовського району Валентина Головата. З її слів, нині відновлення життєзабезпечення для мешканців Херсонської області є пріоритетом для органів влади.

«Меморандум про співпрацю між Скадовською районною військовою адміністрацією та Всеукраїнською громадською організацією «Центр – Розвиток демократії» підписаний ще до повномасштабного вторгнення росії до України.  Особисто з лідерками організації Еллою Ламах  та Марією Дмитрієвою мені доводилося багато разів вирішувати та організовувати навчання, допомогу людям, реалізовувати різні проєкти та співпрацювати в рамках резолюції ООН «Жінки.Мир.Безпека».

Беручи до уваги руйнацію закладів охорони здоров’я, першочерговою потребою є забезпечення медичною допомогою населення, особливо в сільській місцевості.

Саме Марія Дмитрієва та Елла Ламах стали тією рушійною силою, своєрідним комунікаційним місточком для отримання Мобільної клініки», – написала Валентина Головата.

З її слів, після звернення до очільниці литовської Асоціації «Lygiаi» Reda Jureliavičiūtė, в регіон передали новий автомобіль PEUGEOT BOXER, обладнаний всім необхідним для проведення виїздних прийомів лікарів.

«Щиро дякуємо дружньому литовському народу та всім, хто допомагав в реалізації проєкту для здійснення важливої справи.

За особистої участі очільника району Михайла Павліша Мобільну клініку було отримано.

Мої друзі, розуміючи величезний обсяг проробленої роботи по здійсненню цього проєкту, я низько вклоняюся за підтримку та допомогу!

Литва і Україна разом!», – подякувала Валентина Головата, наголосивши, що надалі повідомлятиме, як буде працювати мобільна клініка для херсонців.

Раніше були оприлюднені перші підсумки роботи мобільних клінік від «Lygiаi» у Волинській та Львівській областях.

9

Voices from the Frontlines of Democracy in Ukraine: Supporting and Protecting Civil Society (justsecurity.org)

Ukraine’s civil society is ferociously defending the war’s other front – the one not of territory, but of democracy. Amid Russia’s bombardment of targets that are vital to Ukraine’s democratic development – education, health, energy — support for that front is just as critical, not only for survival, but also to ensure that when Ukraine regains territorial sovereignty, it can also continue its democratic evolution, writes Just Security.

In the face of this clash between Russia’s autocracy and Ukraine’s democracy, civil society in Ukraine in the past year has undergone a large-scale shift from a primary focus on development, democracy, and advocacy for veterans and women’s rights, to an understandable emphasis on humanitarian operations. And the country’s volunteer movement has transitioned at the local level from civic activism to civil defense. Yet these civil society organizations remain a backbone of Ukraine’s democracy, and the international community will have to tread carefully to ensure its own increasing footprint supports, rather than hinders, their central role in the country’s longer-term development.

The concept of civil society is largely a construct of liberal democracies, and Ukraine’s has been shaped and sustained by Western democracy assistance since its independence. That evolution got a particular jump-start with the 2004 Orange Revolution, a national civil resistance movement to depose an illegitimate regime that had committed large-scale electoral fraud.

But civil society in Ukraine is different in fundamental ways from its more formal, legalistic Western counterparts. Ella Lamakh, head of the Ukrainian organization The Democracy Development Center (DDC)), notes that her country, unlike Russia, has a deeply rooted culture of philanthropy that predates Soviet control of Ukraine. Following the 1986 Chornobyl nuclear plant disaster, the rebirth and organization of independent civil society was integral to Ukrainian nationalism and the restoration of Ukrainian values and society.

Another distinctive feature of Ukrainian civil society is that it is highly movement-based. Both the 2004 Orange Revolution and the 2014 “Revolution of Dignity” (also known as “the Maidan Revolution” for Kyiv’s central square, where the protests were centered) were national civil resistance movements that shaped Ukraine’s civil society. What does this look like in practice? First, Ukraine’s civil society is highly networked. Andriy Tarelin, a board member of the Center for Private Initiative Assistance (CPIA) in the northwest city of Kharkiv, described how, in 2014, every city in Ukraine organized a web of simultaneous Maidan demonstrations, spreading the revolution nationally, even into the East.

The Maidan Revolution was transformative. While several political leaders emerged to represent the peaceful protesters during negotiations with the government, the movement was essentially leaderless. It was by and of the people, driven by an insistence that citizens’ voices were powerful and integral to the constellation of political power in Ukraine. What began as a demonstration against the duplicity and opportunism of the government of Viktor Yanukovych became a movement of social renewal, with Ukraine’s citizens united in respect for all citizens and their civil society.

Another feature of Ukraine’s civil society is its relationship with social volunteerism, which works in tandem with civil society and is how civil society remains fluid and adaptive. It’s not an overstatement to say that volunteerism saved the country in 2014 during Russia’s capture of Crimea and its subsequent invasion of the East. Recognizing that Ukraine’s military, weighed down by corruption and Moscow loyalists, was incapable of defense, thousands of Maidan protestors headed to the East to hold the front until armed militias and Army reinforcements arrived.  Many lost their lives; others reverted to the rear to organize military and medical resupply. As the war progressed, these volunteers organized veterans services to care for the combat-wounded and those discharged from the military. In Ukraine, volunteerism is civil society’s vanguard. Volunteers surge in response to emerging needs, creating new paths for civil society, as volunteer movements professionalize and institutionalize.

Stages of Acceptance and Denial

In the runup to Feb. 24, 2022, Ukraine’s civil society was in various states of acceptance and denial regarding Russia’s war of aggression. Marta O. Pyvovarenko, a mental-health research expert and co-founder of the Development Foundation, a psycho-social support organization, had worked closely with the U.S. Department of Defense and Department of Veterans Affairs to establish veterans care in Ukraine for those returning from the fighting that had already been going on for eight years by that point. Based on open-source U.S. defense assessments, the Development Foundation with other civil society partners began in December 2021 to publish advice on Facebook on how to prepare for evacuations and how to make bomb shelters habitable. Anticipating civilian casualties, they began  trainings to increase the number of paramedics.

Meanwhile, Lamakh and Maria Dmytriyeva at the DDC were uncertain when Russia would wage such a major invasion and refused to submit to Moscow’s intimidation, which they understood was meant to destabilize Ukraine’s democracy and therefore its civil society. So they were still hosting youth from all over Ukraine in Kyiv, training them to be peacebuilders in their communities.

In the weeks after the invasion, CPIA board member Tarelin and Galyna Ovcharova, with the organization Youth for Democracy in Kharkiv, fled Russia’s occupation of the city’s neighboring regions, as the Russian army moved closer to the city center. Members of CPIA’s board, Development Foundation staff and Youth for Democracy participants joined the army and immediately deployed to the front. After ensuring that members of their youth delegation returned safely to their homes, Lamakh headed to Lviv. It was not certain then that Kyiv would be able to resist Russia’s intent to decapitate the Ukrainian government, and, as Ukrainians fled to the western regions, Lamakh felt she could best accomplish her institution’s mission of strengthening local governance and women’s rights by helping the internally displaced, mostly women, arriving daily in Lviv.

For civil society, this first phase of the war, from March to May 2022, was one of shock and disruption. Pyvovarenko remembers that her primary work during those days was evacuating staff to Europe as refugees, bringing internally displaced people to her hometown of Lviv and establishing logistics supplies of medicine and food. Lamakh was receiving calls from local civil society partners all over Ukraine, asking for help in evacuating citizens from Kharkiv, Mykolaiv, and Kherson, as the Russian army advanced. Her own mother was caught behind enemy lines in the South. Yet, civil society’s rapid reconstitution in new locations or with new missions or both was remarkable and due in large part, interviewees confirmed, to its networked and fluid nature.

Even since the Orange Revolution, the DDC has built local civil society capacity throughout Ukraine, and the network adapted after the 2022 full-scale Russian assault to provide humanitarian and migration assistance throughout the country to the growing number of internally displaced families. Halyna Skipalska, executive director of the Ukraine Organization for Public Health, told me that most civil society organizations in Ukraine had already adapted to wartime operations after 2014, evacuating staff from Donetsk and Luhansk in the East, and providing psycho-social support to internally displaced people following the Russian invasion that year.

During the intervening years, her organization ran specialized mobile units in the East, providing counseling and support to women survivors of conflict-related sexual violence and domestic violence. These specialized units have been critical in supporting women since the full-scale invasion in 2022, given the brutality of Russia’s occupation and the use of rape as a weapon of war. The DDC, too, modified its work to focus on Ukraine’s eastern frontline regions, building the capacity of women’s civil society organizations and local governments to implement United Nations Resolution 1325 on Women, Peace and Security, ensuring that government programs in those regions addressed the impact of the war on women and engaged them meaningfully in decision-making. This work provided a foundation for cooperation between civil society and local government to manage conflict-related issues, such as internally displaced people, gender-based violence, and veterans’ reintegration, as local governments bore the brunt of dislocation.

Crucial to the War Effort

This all-of civil-society response is as important to the war effort as the military’s combat operations in a number of ways. Last autumn, due to multiple battlefield failures, Moscow’s strategy changed to attacking civilian institutions and energy infrastructure to force Ukraine’s capitulation, or at least to pressure the government in Kyiv to negotiate a peace settlement. Full-scale humanitarian response and civilian-protection operations by civil society have been critical to reducing the suffering of the civilian population, and to maintaining public support for Russia’s defeat, which Ukraine’s leadership sees as the only way to guarantee the country’s long-term security.

Civil society also has been crucial for supporting Ukraine’s local governments, which have become more empowered since 2014 as a result of a significant democratic reform effort — decentralization and amalgamation — that gave them more authority and funding. Ukraine’s winning response to last year’s full-scale invasion is at least in part the result of the dexterity and authority of local governments, which civil society has assisted with resources, coordination, and international donor contacts. Ukraine’s volunteerism movement has been instrumental at the local level. Tarelin, on his return to Kharkiv in the fall, was astounded by the enormity of volunteer activism, which is in turn coordinated and funded by Kharkiv’s government to supply critical government services. Ovcharova also noted the creativity and resourcefulness of volunteers in Kharkiv, who, for example, have organized to send food to the front by buying produce from nearby farmers to keep local agriculture alive.

The promise that these relationships portend for citizen trust in government, and vice versa, says Tarelin, has been one of the most positive aspects of the response to the war. Maintaining volunteer and civil society strength and activism, from the national to the local level, is also critical for ensuring that Ukraine remains on the path of democratic progress. Historically, civil society and citizen activism were the primary protectors of its democracy in the face of rampant government corruption and oligarchic control (managed from Moscow) of major segments of Ukrainian political and economic life. This activism will be critical to the post-war effort not only in rebuilding infrastructure, but in rebuilding democracy, which has had some setbacks due to necessary wartime limitations, such as martial law and a moratorium on political party competition.

When asked what worries civil society leaders most, many of those interviewed deflected the question, responding that now was not the time to focus on civil society needs. “Nothing must distract Western attention from helping Ukraine win the war, as that is the best guarantee that civil society in Ukraine will exist,” said Larissa Babij, who provides psycho-social support to wounded veterans. Several Western organizations have identified specific threats to Ukraine’s civil society and its support for democracy.

Vulnerabilities

But the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) and Refugees International have outlined some of the vulnerabilities. International IDEA recognizes that EU accession, a path that Ukraine has embarked on, is not necessarily synonymous with democracy strengthening, as seen in the Western Balkans, where the EU permitted partial compliance with anti-corruption reforms and limited civil society participation in key policy issues. Ensuring that civil society is supported through the war and remains a powerful, active voice after the war is critical, even with robust international commitments to Ukraine’s democratic development. Refugees International highlights the past failures of the international humanitarian community when it comes to their own commitment to localization (The Grand Bargain) and the building of local humanitarian capacity.

Ukraine has demonstrated both a robust civil society and independent humanitarian response in the first months of the war, unlike other conflict-affected states that had neither. To undercut this existing capacity by hiring away civil society leaders to international organizations rather than supporting them in their indigenous roles, undermining their existing decision-making capacity and robust standards of operation, or eroding their ability to operate independently of the government and international donors – bad practices that have occurred in other conflict contexts — would create a double tragedy. In other countries, international humanitarian relief operations prevented indigenous capacity from emerging. In Ukraine, this would weaken an existing capacity that is essential to Ukraine’s democracy.

When asked how the upsurge in international presence and funding was affecting civil society in Ukraine, those I interviewed insisted that while the international presence was indeed growing, the experience had been overwhelmingly positive because of the growing respect for Ukraine’s civil society. Today, the bulk of international donations are funneled through the United Nations, which has a mixed reputation in Ukraine as an organization that can support societies in war, but not prevent those wars.

Pyvovarenko, Lamakh, Skipalska, and Tarelin noted that most Ukrainian organizations by last summer were “on their knees” after their initial response to last year’s full-scale invasion. Funding was limited, staff had fled or had been mobilized (The Development Foundation lost 70 percent of its staff), and they were experiencing exhaustion and burnout. International donors have provided much-needed support and funding, and have done so strategically and thoughtfully. With the bulk of her Development Foundation staff in Europe or at the front, Pyvovarenko is now employed by the United Nations Population Fund (UNFPA), where she is able to continue the work of her previous organization with greater reach. That includes providing mobile psycho-social support brigades to more than 43,000 citizens, even in previously occupied territories, and opening a national hotline for men struggling with depression and mental-health problem.

International donors overall have been attuned to the fact that Ukrainian civil society has a high standard of operations; Lamakh tells the story of a donor’s amazement that professional standards for programming, even at the local level, already existed and could be reinforced. In Kharkiv, international donors have already begun to think strategically about how to preserve critical aspects of Ukrainian civil society even with civil society’s humanitarian transition. Tarelin said donors are already discussing how to maintain entrepreneurialism, business innovation, and private investment-research partnerships in Ukraine even in the midst of war.

Civil society’s professionalism in Ukraine has led to robust co-creation processes for programming, said Skipalska, such as marrying internationally tested frameworks with Ukraine’s own standards for operating. She is optimistic that, as civil society in Ukraine expands during the war, it will also strengthen critical capacity and expertise that will make it a formidable voice in post-war Ukraine.

Strains With the National Government

Where perhaps civil society relations are weakest is with the national government in Kyiv. Ministries, which often had strained relations with civil society groups over health, veterans, and social-reform efforts, have largely frozen their relations with civil society and talk of government reform, claiming the need to prioritize the war effort. Civil society leaders report growing resentment on the part of ministries, as international assistance flows to civil society in areas they consider their purview.

Ovcharova argues that there is a growing missed opportunity by all – civil society, the government, and the international community — to design and organize major reforms of the government in social welfare, justice, gender equality, and veterans’ affairs, for example, in cooperation with civil society, which can connect with citizen’s needs and voices to ensure the reforms have sustainability and legitimacy. Reforming the government and strengthening its capacity in these areas is absolutely essential for the post-war reconstruction and recovery. Making the case now that the international community expects civil society to be a crucial voice in these reforms is also vital to Ukraine’s post-war success.

With respect to civil society’s insistence that the first priority for the international community must be support for Ukraine’s military effort, the international community must not lose sight of essential support for civil society and democracy in the following areas:

    Push Ukraine’s central government to engage civil society robustly on critical government reform, especially in the social sector, to lay the foundation for a successful post-war reconstruction of democracy, society, and infrastructure.

    Advance Ukraine as an important test case for the humanitarian community’s “Grand Bargain,” a 2016 commitment by large international donors and humanitarian organizations to build and sustain humanitarian capacity locally. This will require ensuring that Ukrainian civil society has local decision-making authority, that it is trained and positioned to build and lead its own humanitarian response, and that its robust organizations are defended and preserved, even as international organizations increase their own presence.

    Strengthen international development donor’s capacity to fund and support movement-based politics, which are a core aspect of Ukrainian civil society’s flexibility and adaptation.

    Continue to support the development of civil society’s human capital. Ukraine is losing its best and brightest to both the war and to displacement and needs a robust plan to educate and grow new civil society leaders.

Finally, the international community must learn from Ukraine. In an era where regimes the world over are repressing civil society and popular support for democracy is low in many countries, Ukraine has offered lessons in how to support and reinforce universal human rights without diminishing national loyalty, to organize leaderless movements that succeed, and to renew and grow civil society even under the most strenuous circumstances. These are among many important lessons that Ukraine civil society has to offer, even as it preserves and strengthens democracy in the midst of war.

The views expressed in this article are solely the author’s and do not necessarily reflect those of the National Democratic Institute.

IMAGE: A volunteer lifts a pot of soup from the stove at a humanitarian center in Bakhmut on February 3, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

Author: Lauren Van Metre

Lauren Van Metre (@ResilienceWorks) is Director for Peace, Climate, and Democratic Resilience at the National Democratic Institute, and a non-resident Senior Fellow at the Atlantic Council, where she writes for Ukraine Alert on the war in the Donbas and its impacts on Ukrainian politics and society.

ft

Help Children In Ukraine

Ella Lamakh (Democracy Development Center) is now the Country Director at “Compassion Is Life”, a program to help Ukrainian children who have remained in distressed areas of Ukraine and need support. The program is offering for anyone living in the United States to choose one child in Ukraine and sponsor this child each month, and other at-risk children projects, take a look at:

The program is run on a volunteer basis.  All donations received in 2022 and until today are going to directly help the at-risk kids, 100%.  Not even 1 cent has been used for administrative purposes or salaries.

Please, spread the word! Even if the viewer of the website does not want to sponsor anyone, or give any donation – it’s ok, as it will help us if you simply check our website and spread the word for future google search purposes.

Thank you!

LOGO long eng

Democracy Development Center mission

Democracy Development Center

What is our goal?

A democratic, just, prosperous, peaceful Ukraine, in which women and men can fully enjoy their human rights and develop their potential.

What are our objectives?

 • Women participate in decision-making at all levels
 • Women participate in conflict prevention and resolution and in post-conflict rebuilding
 • Women’s needs and interests are included and taken into account in the legislation, national and local strategies, programs, action plans, services
 • Decision-makers at all levels understand what women’s rights are and how they have to be considered and protected
 • Women’s and youth CSOs have the knowledge, the tools, and expertise to protect women’s rights in different areas

What we do to achieve these objectives?

 • Promote equal rights and opportunities for women and men
 • Educate people about different tools used to provide equal rights and opportunities for women and men in various areas
 • Educate women in different vulnerable groups about feminism, peacebuilding, and media literacy
 • Educate people at all levels of decision-making – from the Parliament to local communities and women’s CSOs and initiatives – about the crucial role of women’s rights and women’s participation
 • Work with various groups – like local officials, heads of hromadas, public servants, journalists, specialists in different industries to help them implement the measures to account for women’s needs and interests in their areas
 • Advocate for women’s participation in decision-making and peacebuilding – including women that face numerous forms of discrimination
 • Work to free women and girls from various forms of violence, including prostitution, pornography, and surrogacy
 • Educate people about women’s contributions to different spheres of the economy and society
 • Help women get proper recognition for their work and achievements in all spheres of the economy and society
 • Educate women’s and youth initiatives about risks of online grooming and other dangers of Internet for young people
 • Educate women’s and youth initiatives about risks of trafficking in humans and advocate for concrete measures to reduce women’s and youth’s vulnerability to traffickers

When was DDC established?

In 2003

Our activities

Overall, we work in advocacy, policy development, and conducting trainings on the following topics (for different audiences, from local initiative groups to Ministries): 

“Debate”, “Domestic Violence Prevention”, “Human Trafficking Prevention”, “Conflict Resolution”, “Leadership and Human Rights”, ‘Women’s Rights’, ‘Gender Equality’, ‘Gender-sensitive services’, ‘Gender-sensitive policies’, ‘Women, Peace, Security’, ‘Youth, Peace, Security’, ‘Advocacy for Women’s Rights’, ‘Feminism’, ‘Local women’s initiatives’, ‘Peacebuilding and women’s involvement in it’, ‘Men’s involvement in promoting Women’s rights’.  

Since 2003, our organization has been working on combating trafficking in human beings and violence against women, and following this work, we started fighting against sexual exploitation of women and girls in prostitution and pornography.

Since 2018, we have been working on promoting the Equality Model of state treatment of prostitution (exit programs for women in prostitution, punishment for pimps and punters).

Since 2020, we have been educating people about dangers of surrogacy as a form of reproductive exploitation of women. 

Since 2014,

Soon after the beginning of Russia’s war against Ukraine in 2014, we began working on promoting UNSCR 1325 and the Women, Peace, Security agenda and participated in development of the first and the second National Action Plan 1325 as well as of updates of both NAPs and helped train oblast and local level officials and CSOs on localization of the Women, Peace, Security agenda. Within this area, we are also promoting the Youth, Peace, Security agenda and working with young women peacebuilders

https://www.facebook.com/groups/YWLPU/

Since the beginning the full-scale invasion on February 24, 2022, we expanded our awareness-raising and training work and joined the humanitarian effort on the ground.  We started to help create shelters for IDPs, improve living conditions for IDPs to live in, resettled them in private residences, organized the life and education of IDP children, created and conducted psychological counselling, consultations and classes for children and women.

We have been helping organize cooperation between local authorities, hosting communities and internally displaced persons and engaged foreign donor organizations to resolve the most pressing issues. 

How big is our team? 

7 persons of the core staff

Ella Lamakh, head of board <ellalamakh@gmail.com>

Maria Dmytriyeva, director of programs <mdmytrieva@ddc.org.ua>

Yulia Voronina , accountant <julls.voronina@gmail.com>

Vlad Mardanenko, logistics manager    <vlad.kievddc@gmail.com>

Anastasia Ostapchuk, program specialist <ana.ost307919@gmail.com>

Anna Hyrych,  program specialist <anna.girich1996@gmail.com>

Eugenia Semeniuk, communications officer <semenasquo@gmail.com>

Plus a network of specialists and volunteers in all oblasts that are engaged when necessary within specific projects.

Our website is http://ddc.org.ua/ 

Our twitter  https://twitter.com/j0Kq7ZdrkxdJcQd

Our Facebook  https://www.facebook.com/vgocdd

Our Youtube channel 

https://www.youtube.com/channel/UCGKVpboFylm5Ccuy5ccwAuQ

Who are our international partners?

Currently, our key international partner is Global Network of Women Peacebuilders (GNWP), with whom we have been cooperating since 2017, specifically on WPS and YPS agenda in Ukraine. 

DDC’s experts have been conducting trainings for UN Women Ukraine, and a range of the institutions in the Ukrainian defense sector.  

The French feminist NGO ‘Women In War’ based in Paris is another one. Together with them, we organized an international scientific conference ‘Women in Wars, Revolutions, and Peacebuilding’ in 2016. 


                                     Funds received by NGO «Development of Democracy Center»
   
 Project number / name of the projectАmount
2022  
Compassion Is LifeSupport for children in Donetska, Kirovohradska, Lvivska and Chernivetska oblasts   5 850 USD
Isabel Allende FoundationSupport for families in difficult life circumstances due to the war in Donetska, Mykolayivska and Lvivska oblasts 7 500 USD
RAZOMSupport to Ukrainian people who suffered from the full-scale invasion of the army of the Russian Federation into Ukraine16 700 USD
GNWP Support to Women Victims and Survivors of Sexual Violence and other War Crimes 35510 USD
CAREAssistance during the war to IDPs and their host families22 280 EURO
Ukrainian Women’s FundNeeds of women and children during the war   23 600 UAH
Lauren Schmidt (personal and friends’ donations)Assistance to families affected by the war    12 147,21 USD
Mary Jain Marcus (personal donations) Assistance to families affected by the war    10 000 USD
CFLI Canada Embassy in Ukraine Assistance during the war to IDPs and their host families1 133 180 UAH
2021  
CFLI “WPS / SDG / CEDAW Synergy in Local Strategies and Action Plans as Tool for Sustaining Peace”89 170.75 CAD
Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) “Women and youth defend human rights and build peaceful and resilient communities – Strengthening the synergies between Women and Peace and Security, Youth and Peace and Security, gender-sensitive crisis response, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)”27 075 USD
2020  
UNDP“Civil Society for Enhanced Democracy and Human Rights in Ukraine”3 321 USD
2019  
Global Network of Women Peacebuilders (GNWP)Local communities build and sustain peace: strengthening women and youth participation in building sustainable peace in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kenya, Moldova, South Sudan, Uganda, and Ukraine69 658 USD
PACTWomen of Ukraine: Heard, Capable, Resilient  74 121 USD
Global Network of Women Peacebuilders (GNWP)Synergies between the Security Council Resolutions on Women, Peace and Security and CEDAW10 530 USD
Global Network of Women Peacebuilders (GNWP)Amplifying women’s voices, enhancing local and national partnerships: Strengthening the implementation of WPS resolutions in Colombia, DRC, Iraq, Nigeria and Ukraine31 771 USD
Global Network of Women Peacebuilders (GNWP)Sustaining Peace Consultation Workshop on February 20th, 2019 in Kyiv, Ukraine. 4 850 USD
2018  
Global Network of Women Peacebuilders (GNWP)Study on civil society perceptions of Sustaining Peace4 500 USD
2017  
UNDPStrengthening the Role of Civil Society Organizations (CSOs) in Promoting Democratic Reforms, taking into account CEDAW’s Concluding Remarks “388 000 UAH
Global Network of Women Peacebuilders (GNWP)Local, National and Regional Strategies to Improve the Implementation of UNSCR 1325 in Armenia, Azerbaijan1, Georgia, Moldova and Ukraine58 784,42 USD
UN-Women Women in WarThe Conference “GENDER, WARS, AND REVOLUTIONS” 
2016  
UWFInformation campaign for young girls about HIV/AIDS200 000 UAH
MATRA European Partnership ProgramMaking a strategic policy agenda for decision makers in the process of decentralization (The case of Kirovohradska Oblast)3 300 000 UAH
2015  
Institute Affari Internazionali (IAI) of Rome and NATO Science for Peace and Security ProgrammeInternational Conference on “The military conflict in Ukraine and UN Security Council Resolution 1325 and related Resolutions”4 000 EURO
ISAR EdnanyaTOT for Organization Development90 000 UAH
MATRA European Partnership ProgramCulture of governmental official in democratic society (Liquid Democracy for Public servants)1 160 000 UAH
2014  
US- Cultural Affairs US EmbassyImprovement of the level of knowledge of governmental officials that undergo training, and that of the professors of the NAPA.6 151 UAH
Ukrainian Women’s FundSocial Services for women and girls100 000 UAH
USAIDRESPOND/METIDA Project Assessment for USAID22 300 USD
MATRA European Partnership ProgramCulture of governmental official in democratic society1 160 000 UAH
2013  
US- Cultural Affairs US EmbassyImprovement of the level of knowledge of governmental officials that undergo training, and that of the professors of the NAPA.19 834 UAH
2004  
UNICEFConsultations with children who are at risk for HIV / AIDS67 154,00 UAH
  UNICEFThe dialogue in the community about the elimination of iodine deficiency disorders in Ukraine  42 516,00 UAH
  UNICEFSocialmobilizationofcivilsocietytosupporttheadoptionandimplementationofiodizedsaltinUkraine.  53 540,00 UAH
International RenaissanceFoundation  № 2401701  23 709,00 UAH
  ECPAT  Combating the Worst Forms of Child Labour  986,00  USD
2005  
UNICEFNGO/2005/029  41 615, 00 UAH
UNICEFConduct of support NGOs working for children, public information campaign to combat violence against children.21600,00 UAH
UNICEFCoalition to support law on universal salt iodization in Ukraine  68 497,00 UAH
ILO-IPECP340.04.400.050/013/90438/ P340.04.400.001/061/90439  67 904,00 UAH
2006  
NATO Public Information Programs384/ International conference “Gender aspect of national security and defence”11 380,00 Euro
  OSCE320.24630.32061110.XXX /AssistinginDevelopingandinstitutingRuleoflawcourseattheLawFacultiesofUkrainianUniverities  26 740,00 UAH
  UNICEFReviewoftheregulatoryframeworkandaddresscasesofviolenceagainstchildrenandviolence.  98 169,00 UAH
UNICEFPublichearingsontheNationalActionPlanandlocalprogramsinvolvingchildrenandthepublicatnationalandlocallevels.36563,00  UAH
ILO-IPECP340.04.400.050/013/90438/ P340.04.400.001/061/90439139 980,00 UAH
2007  
ILO-IPECP340.04.400.050/013/90438/ P340.04.400.001/061/90439169 078,00 UAH
  OSCE  CONDUCTING OF 2-DAY CONCLUDING PUBLIC HEARINGS IN THE FRAMEWORK OF THE YEAR OF GENDER EQUALITY IN UKRAINE    25 000,00UAH

Head of the organization,

Ella Lamakh

LOGO eng

Міжнародна онлайн-майстерня з гендерних аспектів перехідного правосуддя

НУО Центр – Розвиток демократії 16-17 грудня 2021 року проводить інформаційний захід “Міжнародна онлайн-майстерня з гендерних аспектів перехідного правосуддя”

Метою заходу є інформування органів виконавчої влади та громадських організацій про мету та завдання перехідного правосуддя, в коло відповідальності яких гілок влади, крім судової, воно входить і які існують конкретні механізми для його реалізації на різних рівнях прийняття рішень. Серед іншого, розглядатиметься питання виявлення та допомоги особам, які потерпають від насильства в зв’язку зі збройним конфліктом, серед яких – діти та жінки, які стали потерпілими від сексуального рабства та зґвалтувань під час збройного конфлікту.

Під час заходу розглядатимуться питання: чи є структури, які надаватимуть допомогу та фіксуватимуть випадки, зокрема, сексуального насильства, чи є відповідна нормативно-правова база для фіксації, допомоги та перенаправлення особи, чи витримуються стандарти допомоги, конфіденційність, як між собою взаємодіють структури та органи, які фіксують такі випадки, і на якому рівні?

Цей захід підпадає під виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року, а саме

Стратегічної цілі 3. Забезпечення процесу постконфліктного відновлення, розбудови та впровадження системи перехідного правосуддя за принципами забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

До участі у заході запрошені міжнародні експертки та експерти, які представлять, серед іншого, досвід співпраці з громадськими організаціями і яку роль вони виконують в цьому процесі (перший день – міжнародний досвід, другий день – національні практики і що потрібно зробити?). З української сторони виступаючими запрошені представниці структури ООН-жінки в Україні та консультанти Верховної Ради України, які розробляли законопроєкт з перехідного правосуддя.

Посилання на зум буде надіслано після реєстрації за посиланням

херсон

Міжнародний конкурс журналістських матеріалів #MediaFor1325 “Жінки, Мир, Безпека”

Журналістки і журналісти грають ключову роль у просуванні значимої участі жінок у прийнятті рішень та мирних процесах, та у впровадження Резолюцій Ради Безпеки ООН з порядку денного “Жінки, Мир, Безпека” (ЖМБ).

Визнаючи роль та внесок журналістів та інших медіа-практиків у впровадження порядку денного ЖМБ, Глобальна Мережа Жінок-Миробудівниць (ГМЖМ) за підтримки Австрійської Агенції Розвитку (ADA), організують міжнародний конкурс #MediaFor1325. Конкурс був офіційно розпочатий 3 листопада 2021 року, разом з урядами Австрії та Норвегії.

Цей конкурс зведе разом переможниць конкурсів різних країн, проведених ГМЖМ та партнерами організації за підтримку Австрійської Агенції Розвитку: Вірменії, Грузії, Колумбії, Кенії, Молдови, Філіппін, України та Уганди. На додачу до цього, ми запрошуємо журналістів, що працюють в країнах, що є частиною програми ОЕСР з подолання нестабільності (OECD 2020 fragility framework), або походять з них, подати власні письмові, аудіо- чи аудіо-візуальні матеріали, які підтримують впровадження  ЖМБ та лідерство жінок у побудові миру та запобіганні конфліктам!

Приймаються роботи арабською, англійською, французькою, російською та іспанською мовами. Останній термін поданні – 31 грудня 2021 року через gnwp.org/global-mediafor1325/

Автор(ка), що стане переможцем, матиме можливість поїхати до Нью-Йорка і зробити доповідь під час засідання Комісії з питань положення жінок, запланованого на період з 15 по 26 березня 2022 року (для цього відрядження діють обмеження на положення, пов’язані з COVID-19).

Міжнародний конкурс ЗМІ та ЖМБ просуває те визнає журналісток і журналістів та інших медіа-практиків, чия робота сприяє впровадженню Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 з ЖМБ. Нагорода зробить статтю, яка переможе в кожній країні, більш видимою, підкреслюючи важливість жінок в побудові сталого миру. Також вона зосередить увагу на ролях жінок як лідерок, тих, хто займається розбудовою миру та прийняттям рішень, особливо в контексті запобігання COVID-19 та відновлення після епідемії. Міжнародний конкурс ЗМІ та ЖМБ також слугуватиме заохоченням для інших журналістів та інших частин світу, щоб створювати цікаві історії та просувати впровадження ЖМБ та жіночого лідерства у розбудові та підтримці миру.

  Умови участі російською – https://gnwp.org/wp-content/uploads/Global-Media-Award-ToR-RU.pdf

Критерії відбору

Має бути журналісткою / журналістом з країни, яка є частиною  OECD’s 2020 fragility framework, ; чи яка / який працює в такій країні;

матеріали мають подаватися англійською, французькою, іспанською, арабською або російською мовою;

Подані матеріали мають бути опубліковані після 1 січня 2020 року, або ж мають бути заплановані до публікації на час не пізніше 31 грудня 2021 року – опубліковані друком, через Інтернет-медіа (наприклад, блоги), на телебачення чи на радіо;

Подані матеріали мають сприяти просуванню як мінімум одного з чотирьох наріжних каменів ЖМБ (значима участь жінок; захист прав жінок; запобігання конфліктам; а також гендерно-чутливі допомога та відновлення) та/або стосуватися внеску жінок в подоланні пандемії COVID-19 та її наслідків;

Надані матеріали повинні бути оригінальними, і мають подаватися авторами публікацій.

244690465_2814975625459357_4415133651862686339_n

Тренінг з використання Загальних рекомендацій CEDAW

Громадська організація Центр «Розвиток демократії» за участі Глобальної мережі жінок-миробудівниць та за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співпраці проводять дводенний тренінг для представниць та представників центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, ініціативних груп та активісток з використання Загальних рекомендацій CEDAW (Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації проти жінок) 30 та 36 для моніторингу, звітування та спільного виконання резолюцій «Жінки, мир і безпека» (ЖМБ) та «Молодь, мир і безпека» (ММБ), CEDAW та гендерно-чутливих заходів з подолання кризових явищ.

Проєктом передбачено проведення 8-9 листопада цього року Тренінга «Використання Загальних рекомендацій CEDAW  30 та 36 для моніторингу, звітування та спільного виконання резолюцій «Жінки, мир і безпека» (ЖМБ) та «Молодь, мир і безпека» (ММБ), CEDAW та гендерно-чутливих заходів з подолання кризових явищ»

Завдання тренінгу:

1. Посилити взаємодію між урядом України та організаціями громадянського суспільства у впровадженні та моніторингу КЛДЖ та Резолюції 1325 ООН щодо ЖМБ та посилити відповідальність за дотримання міжнародного права.

2. Зміцнити знання та навички українського уряду та представниць громадянського суспільства задля більш інтегративного підходу до впровадження КЛДЖ та ЖМБ та глибшого розуміння міжнародних зобов’язань  та їх зв”язків між собою

3. Надати можливість громадянському суспільству краще включити Загальні рекомендації CEDAW 30 та 36 у альтернативний звіт громадянського суспільства до CEDAW; та

4. Розробити дорожню карту майбутнього залучення громадянського суспільства до виконання та моніторингу зобов’язань ЖМБ та CEDAW

Цей захід проходить в рамках проєкту Глобальної мережі жінок-миробудівниць «Жінки і молодь захищають права людини та будують мирні та стійкі спільноти – Посилення синергії між порядком денним “Жінки, мир, безпека”, порядком денним “Молодь, мир, безпека”, гендерно-чутливим реагуванням на кризу та Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок» (за підтримки Швейцарської агенції )

До участі в заході запрошуються:

– представниці та представники центральних органів виконавчої влади, які відповідають за впровадження Національного плану дій 1325 та / або Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок;

– активістки жіночих, молодіжних та інших громадських організацій, які працюють у сфері впровадження Національного плану дій 1325 та / або Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, і в дотичних сферах,

– організації і установи, які беруть участь у підготовці альтернативного звіту до Комітету CEDAW.

Місце проведення: Київ. Адресу проведення буде повідомлено пізніше.

Для тих, хто не має можливості відвідати захід вживу, передбачена можливість підключитись Зумом — посилання для реєстрації в Зумі буде надіслане пізніше.

Ті, хто пройдуть цей тренінг вживу, отримають відповідний сертифікат.

Всіх, хто бажає взяти участь у тренінгу, запрошуємо заповнити анкету за посиланням: https://forms.gle/p4PvoUTczMAEd61b9

Контактна особа від ГО Центр «Розвиток демократії»

Марія Дмитрієва