изображение_viber_2023-06-15_18-32-13-617

Відбулась конференція українських громадських активісток з представницями жіночих організацій Африки

15 червня 2023 року відбулась онлайн-конференція українських громадських активісток із представницями жіночих організацій Африки «Ukrainian and African Women Peacebuilders’ Dialogue: Sisterhood, Solidarity and Hope amidst the Atrocities» #GNWP, присвячена спільним проблемам та розумінню боротьби України за звільнення від колоніального тиску з боку Росії.

«Цей захід був нашою ініціативою, вона назріла після того, як під час конференції про становище жінок у березні у Нью-Йорку жінки з Африки питали нашу урядову делегацію, чому ми не хочемо «мирних переговорів» із росіянами»,  – повідомила експертка НУО «Центр – Розвиток демократії» Марія Дмитрієва.

Зі свого боку, під час діалогу миробудівниць #GNWP представники і представниці Півдня Землі розповіли, чому уряди африканських країн часто підтримують російську політику. З їхніх слів, тамтешні політики все ще живуть ментальним спадком СРСР, сприймаючи росіян як правонаступників радянської Москви, куди чимало африканських студентів колись їздили здобувати освіту, ця практика триває дотепер, бо для багатьох народів це взагалі чи не єдиний варіант здобути освіту. «Таким чином, росіяни формують собі підтримку серед активного прошарку нашого суспільства; крім того, існує значний товарообіг країн Африки з росіянами, більший, ніж з Україною, однак підтримка московським режимом наших диктатур йде на шкоду формуванню демократії в наших країнах, закріплює тоталітаризм», розповіли учасниці та учасники дискусії з Африки.

Разом з тим, під час зустрічі отримали можливість розповісти про злочини російських окупантів жінки з українського Півдня. «Я особисто виїздила з сім’єю українського військового, з дітьми, котрих окупанти довели залякуванням до втрати мовлення, до енурезу, крім того, можу свідчити, що чимало наших жінок не витримали зґвалтування і наклали на себе руки, бо в нас існує дуже міцний інститут шлюбних відносин, і жінки не бачать можливості продовжувати жити після того, як їхню тілесну недоторканність порушує чужинець», розповіла представниця адміністративних структур Херсонської області Валентина Головата.

Діалог, що відбувся, показав, що серед жіночих організацій в Африці є розуміння, що йдеться про українську боротьбу за звільнення від колоніального тиску з боку Росії, підсумувала захід, співорганізований з #GNWP, експертка НУО «Центр – Розвиток демократії»  Марія Дмитрієва.

До участі були долучені:

Moderator: Sophia Farion, GNWP

Moderator: Simone Mbodé Diouf, GNWP

Maria Victoria “Mavic” Cabrera Balleza, Founder and CEO, Global Network of Women Peacebuilders

Ella Lamakh, Head of the Board, Democracy Development Center, Ukraine

Mr. Stephen Gaojia, former Minister of Gender of Sierra Leone

Hon. Betty Achan Ogwaro, Member of Parliament in South Sudan

Larysa Kobelyanska, Coordinator of Public Council on Gender Issues at the Equal Opportunities Inter-Factional Deputy Association

Valentina Holovata, Head of the Military Administration of the Myrna community of the Kherson oblast

Ms. Bridget Osakwe –  West Africa Network for Peacebuilding – Nigeria

Ms. Neema Namadamu – Mama Shuja (Hero Women Rising) – DRC

Ms. Tetiana Erko, NGO in Sloviank Donetsk oblast – Ukraine

Ms. Tamara Ogorodova, Unity for the Future – Ukraine

Ms. Robinah Rubimbwa, CoACT 1325 – Uganda

Ms. Selline Korir, Rural Women Peace Link – Kenya

Ms. Maria Dmitrieva, Democracy Development Center – Ukraine

Dr. Nana Pratt, National Organisation of Women – Sierra Leone

Ms. Gertrude Biaya Ndaya, CEFIDE – DRC

Prof. Patricia Donli, Gender Equality, Peace and Development Centre – Nigeria

Ms. Martha Kebalo, World Federation of Ukrainian Women’s Organizations

лого гнвп

Глобальна мережа жінок миробудівниць GNWP та НУО ЦРД реалізують новий проект у Чернівецькій області

English below

У рамках своєї діяльності Міжнародна організація «Глобальна мережа жінок миробудівниць» та громадська організація «Центр Розвиток демократії» (надалі ЦРД) для реагування на гуманітарні та миротворчі кризи, спричинені повномасштабним військовим вторгненням Росії в Україну у 2022 році, реалізують у Чернівецькій області проект, що враховує гуманітарну та освітню підтримку:

1.Проводитиметься два освітні одноденні заходи для двох громад області.

2. Проводитиметься тренінг з кризових комунікацій та кібербезпеки на обласному рівні.

3. Тренінг з підтримки та супроводу осіб, які постраждали від насильства, пов’язаного з конфліктом, та інших військових злочинів.

Дводенний тренінг з комунікацій у кризових ситуаціях та кібербезпеки буде організований для підвищення спроможності депутаток та депутатів, ОГС, жінок-миротворців, журналістів та прес-службовців обласних державних департаментів, відповідальних за виконання обласних планів дій відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН (РБ ООН).

Заняття в рамках тренінгу стосуватимуться ефективної комунікації в умовах конфлікту та кризи, гендерно-чутливої та гендерно-чутливої комунікації та невіртуальної комунікації для тих, хто має обмежений або взагалі не має доступу до Інтернету. Наприкінці тренінгу учасники/ці створять стратегію кризових комунікацій, якою керуватимуться обласні координаційні структури та групи.

Другий дводенний тренінг (офлайн) буде присвячений міжнародного і національного законадавства, норм, стандартів і існуючих механізмів для документування військових злочинів, а також травматичних підходів до підтримки та супроводу тих, хто пережив\ла насильство, пов’язане з конфліктом (СНПК) та інші військові злочини.

У результаті роботи планується, що:

Щонайменше тридцять (30) учасниць/ків (враховуючи молодь) розширять потенціал для підтримки та супроводу осіб, які постраждали від СНПК та інші військові злочини; дізнаються про основні міжнародні та національні закони, норми та існуючі механізми документування військових злочинів, зокрема військових злочинів проти жінок і дівчат;

Створення систем підтримки для тих, хто пережив СНПК; зможуть можуть обговорювати широкий спектр політичних, економічних, безпекових, психосоціальних, психічних та емоційних потреб, необхідних для етичного та успішного документування воєнних злочинів, особливо тих, що вчинені проти жінок і дівчат;

Картування механізмів координації та систем перенаправлення щонайменше в громадах Чернівецької області;

Створення та функціонування Координаційної комісії обласного рівня з питань супроводу та підтримки жінок, які стали жертвами воєнних злочинів та тих, хто пережив воєнні злочини, під час дачі свідчень, із принаймні п’ятнадцятьма (15) учасницями навчання, які будуть частиною системи направлення.

Посилення внеску жінок та молодих жінок-миротворців, правозахисниць та інших активістів із захисту прав жінок у документуванні військових злочинів, зокрема сексуального насильства та інших злочинів проти жінок у місцевих громадах Чернівецької області;

Учасники/ці перевірять свої сильні сторони та визначають свою роль у складному та міждисциплінарному процесі документування воєнних злочинів та їхньої підтримки, створять місцеву мережу осіб та організацій, які захищають постраждавших від воєнних злочинів, особливо жінок і дівчат, і розробляють ефективні системи направлення, які усувають поточні прогалини в підтримці тих, хто пережив і жертв.

Фінансування заходів відбувається за рахунок ЦРД.

Команда, яка реалізуватиме проект:

Голова правління організації: Елла Ламах, Голова правління ЦРД, тел. 063-221-91-92, ellalamakh@gmail.com

Керівниця програм та проектів: Марія Дмитрієва mariadmytrieva@gmail.com, 063-100-37-51

Анастасія Остапчук координаторка молодіжної програми ana.ost307919@gmail.com

Координаторки програми: Олена Целуйко 063-452-45-01, celyuko2206@gmail.com

та Оксана Добровольська 097-755-92-20,  oksankadobrovolska@gmail.com

—————

The Global Network of Women Peacebuilders and DDC NGO are implementing a new project in Chernivtsi region

As part of its activities, the International Organization “Global Network of Women Peacebuilders” and the non government organization ” Democracy Development Center” (hereinafter DDC) to respond to the humanitarian and peacekeeping crises caused by the full-scale military invasion of Russia in Ukraine in 2022 are implementing a project in the Chernivtsi region that takes into account humanitarian and educational support:

1. Two one-day educational events will be held for two communities of the region.

2. Training on crisis communications and cyber security will be held at the regional level.

3. Training on support and accompaniment of persons affected by conflict-related violence and other war crimes.

A two-day training on communications in crisis situations and cyber security will be organized to increase the capacity of deputies, CSOs, women peacekeepers, journalists and press officers of regional state departments responsible for the implementation of regional action plans in accordance with the Resolution of the UN Security Council (UNSC).

The training sessions will cover effective communication in conflict and crisis situations, gender-sensitive and gender-sensitive communication, and non-virtual communication for those with limited or no Internet access. At the end of the training, participants will create a crisis communications strategy that will be guided by regional coordination structures and groups.

The second two-day training (offline) will be devoted to international and national legislation, norms, standards and existing mechanisms for documenting war crimes, as well as traumatic approaches to supporting and accompanying survivors of conflict-related violence (CRV) and others war crimes.

As a result of the work, it is planned that:

At least thirty (30) participants (including youth) will expand the capacity to support and accompany persons who suffered from CRV and other war crimes; learn about the main international and national laws, norms and existing mechanisms for documenting war crimes, in particular war crimes against women and girls;

Creation of support systems for CRV survivors; be able to discuss the wide range of political, economic, security, psychosocial, mental and emotional needs necessary to ethically and successfully document war crimes, especially those committed against women and girls;

Mapping of coordination mechanisms and referral systems at least in communities of Chernivtsi region;

Establishment and operation of a regional-level Coordinating Commission for accompanying and supporting women victims of war crimes and survivors of war crimes during testimony, with at least fifteen (15) training participants who will be part of the referral system.

Strengthening the contribution of women and young women peacekeepers, human rights defenders and other activists for the protection of women’s rights in documenting war crimes, in particular sexual violence and other crimes against women in local communities of Chernivtsi region;

Participants will examine their strengths and identify their roles in the complex and interdisciplinary process of documenting and supporting war crimes, build a local network of individuals and organizations that advocate for victims of war crimes, especially women and girls, and develop effective referral systems that eliminate current gaps in support for survivors and victims.

Activities are financed at the expense of CDR.

The team that will implement the project:

The head of the board of the organization: Ella Lamakh, head of the board of the CDR, tel. 063-221-91-92, ellalamakh@gmail.com

Head of programs and projects: Maria Dmytrieva mariadmytrieva@gmail.com, 063-100-37-51

Anastasia Ostapchuk, coordinator of the youth program ana.ost307919@gmail.com

Program coordinators: Olena Celyuko 063-452-45-01, celyuko2206@gmail.com

and Oksana Dobrovolska 097-755-92-20, oksankadobrovolska@gmail.com